Instruks for rektor på Københavns Universitet

I medfør af universitetsloven § 14, stk. 1 og vedtægt for Københavns Universitet § 17, stk. 2 fast-sættes herved følgende instruks for rektors daglige ledelse.

Generelt

Rektor varetager den daglige ledelse af Københavns Universitet og skal herved følge de retningslinjer som universitetsloven og bestyrelsen giver.

Rektor er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at Københavns Universitet ledes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler for universitetet, herunder universitetets vedtægt, bestyrelsens forretningsorden, ansættelsespolitikken for ledere, personalepolitik, denne rektor-instruks samt i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer og konkrete beslutninger, bestyrelsen vedtager.

Rektor skal uden unødigt ophold meddele bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der synes at kunne medføre, at de vedtagne overordnede retningslinjer for Københavns Universitets virksomhed ikke kan gennemføres eller vil blive væsentligt forsinket.

Rektor skal sikre videreformidling af de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Rektor tegner universitetet, dog ikke med hensyn til dispositioner over fast ejendom, og træffer afgørelse i alle sager som i universitetsloven eller denne rektorinstruks ikke er henlagt til bestyrelsen, Akademisk Råd eller studienævn.

Orientering og inddragelse af bestyrelsen

Rektor skal løbende orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for universitetet.

Rektor skal sikre, at bestyrelsen løbende får de oplysninger som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag.

Rektor skal inddrage bestyrelsen i særlig vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for Københavns Universitet, dog med undtagelse af rent akademiske sager.

I tilfælde hvor vedtægten giver rektor hjemmel til at udarbejde retningslinjer (§§ 22, stk. 3; 22, stk. 4; 22, stk. 6; 35, stk. 4; 38; 41, stk. 3) orienterer rektor bestyrelsen om disse retningslinjer.

Delegation

Prorektor(er), universitetsdirektøren, dekaner, institutledere, studieledere varetager deres opgaver efter delegation fra rektor.
Delegation fra rektor skal ske skriftligt.

Organisation

Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen.

Rektor forelægger inden årets udgang en status over den aktuelle organisationsplan.

Rektor forelægger principperne for institutstrukturen og studienævnsstrukturen til bestyrelsens godkendelse.

Rektor træffer beslutning om den konkrete institut- og studienævnsstruktur.

Udviklingskontrakt

Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsens behandling af udviklingskontrakten og sikrer, at der foretages en bred høring på universitetet i denne proces.

Økonomi

Rektor indstiller årligt et budget for det næste år til bestyrelsens godkendelse. Rektor forelægger samtidigt en budgetprognose for de efterfølgende to regnskabsår.

Rektor forelægger hvert kvartal for bestyrelsen en kvartalsrapport, der som minimum skal indeholde en resultatopgørelse, en balance, investeringsoversigter, likviditetsoversigter samt relevante nøgletal.

Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse.

Eksterne samarbejder

Rektor skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter universitetet. Rektor kan indgå for Københavns Universitet sædvanlige aftaler, herunder aftaler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og lign.

Rektor kan hvor det findes hensigtsmæssigt bemyndige prorektor, universitetsdirektøren, dekaner og institutledere til efter nærmere retningslinjer at godkende eksterne samarbejder.

Rektor kan efter bemyndigelse fra bestyrelsen indgå samarbejder med enheder udenfor universitetet, herunder konsortieaftaler og lign.

Bestyrelsen skal godkende aftaler om integrering af eksterne enheder på universitetet. Rektor forbereder efter bemyndigelse fra bestyrelsen aftaler om integrering af eksterne enheder på universitetet.

Ikrafttrædelse

Denne instruks træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse.

Godkendt af bestyrelsen den 30. november 2005

 

Bodil Nyboe Andersen
Bestyrelsesformand