Bestyrelse

KU's bestyrelse foran træ i KU's atrium i museumsbygningen

Næste møde

Bestyrelsesmøderne er åbne for offentligheden. Næste ordinære møde finder sted den 19. juni 2024 kl. 10.30 - 15.00 i Udvalgsværelse 1, Universitetsfirkanten.   

Københavns Universitets vedtægt

I vedtægten kan du finde de over-ordnede bestemmelser for Københavns Universitet, dets formål og organisering. Bestyrelsen er indskrevet i vedtægten som universitetets øverste myndighed.

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer, tre interne TAP- og VIP-medlemmer og to studenterrepræsentanter. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka seks gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Foto af bestyrelsen

Københavns Universitets bestyrelse:

Bagerste række fra venstre: Lars Rasmussen, Kevin Hangaard Olesen, Ulrik Vestergaard Knudsen, Jan S. Hesthaven og Jesper Grodal. 

Forreste række fra venstre: Signe Berner, Ulla Tofte, Merete Eldrup, Dorte Brix, Birgitte Vedersø og Pia Quist. 

Bestyrelsens forretningsorden

I forretningsordenen kan du læse om retningslinjerne for bestyrelsens arbejde, opgaver og forpligtigelser. Her beskrives endvidere bestyrelsens samspil med rektor, prorektorer og universitetsdirektøren.

Rektorinstruks

I rektorinstruksen kan du læse om bestemmelserne for rektors daglige arbejde. Som følge af universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er én af bestyrelsens opgaver at fastsætte rammerne for rektors daglige arbejde.