Københavns Universitets bestyrelse sammen med den øverste daglige ledelse.
Københavns Universitets bestyrelse sammen med den øverste daglige ledelse.

Bestyrelse

Næste møde

Bestyrelsesmøderne er åbne for offentligheden. Næste ordinære møde finder sted den 9. december 2019.

Københavns Universitets vedtægt

I vedtægten kan du finde de over-ordnede bestemmelser for Københavns Universitet, dets formål og organisering. Bestyrelsen er indskrevet i vedtægten som universitetets øverste myndighed.

Formål og sammensætning

Som universitetets øverste myndighed har Københavns Universitets bestyrelse til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger blandt andet retningslinjerne for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer, tre interne TAP- og VIP-medlemmer og to studenterrepræsentanter. Medlemmerne sidder for en fireårig periode fra den dato, de tiltræder. Dette gælder dog ikke studenterrepræsentanterne, der er på valg hvert andet år. 

Der afholdes bestyrelsesmøder cirka seks gange årligt, hvor også universitetets øverste ledelse deltager.

Foto af bestyrelse og øverste daglige ledelse

KU’s bestyrelse og øverste daglige ledelse:

Øverste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Anja C. Andersen, bestyrelsesmedlem Carsten Krogh Gomard, bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø, bestyrelsesmedlem Sine Sunesen og universitetsdirektør Jesper Olesen.

Midterste række fra venstre: Fhv. bestyrelsesmedlem Elias Westergaard, bestyrelsesmedlem Rebecca Ingemann Madsen, bestyrelsesformand Mads Krogsgaard Thomsen, bestyrelsesmedlem Kari Melby og rektor Henrik C. Wegener.

Nederste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem Signe Møller Johansen, prorektor Bente Merete Stallknecht og bestyrelsesmedlem Eske Willerslev.

Hertil kommer: Bestyrelsesmedlem Jakob Thomasen og bestyrelsesmedlem Ida Karoline Bach Jensen, der ikke er med på billedet.

Bestyrelsens forretningsorden

I forretningsordenen kan du læse om retningslinjerne for bestyrelsens arbejde, opgaver og forpligtigelser. Her beskrives endvidere bestyrelsens samspil med rektor, prorektor og universitetsdirektøren.

Rektorinstruks

I rektorinstruksen kan du læse om bestemmelserne for rektors daglige arbejde. Som følge af universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt er én af bestyrelsens opgaver at fastsætte rammerne for rektors daglige arbejde.