Indstilling af nyt eksternt medlem

Indstilling af nyt medlem til Københavns Universitets bestyrelse 2021

KU’s bestyrelse har brug for et nyt eksternt medlem.

Der er igangsat en proces, hvor et nedsat indstillingsorgan skal indhente forslag til et nyt eksternt bestyrelsesmedlem. Indstillingsorganet indstiller medlemskandidater til Københavns Universitets udpegningsorgan, som foretager den endelige udpegning.

Hvis man opfylder kravene i Københavns Universitets vedtægt og nedenstående kompetencebeskrivelser, kan man indstille sig som medlem. Ønsker du at indgå i bestyrelsen for Københavns Universitet, skal du sende et CV og en ansøgning senest den 6. december 2020 kl. 12. Ansøgninger sendes til fuldmægtig Julie Talleruphuus, Rektorsekretariatet, pr. e-mail: juta@adm.ku.dk.  

Alle studerende og medarbejdere på Københavns Universitet er velkomne til at opfordre kandidater til at indstille sig selv.

Profil for det nye eksterne medlem

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Blandt bestyrelsens opgaver er ansættelse af rektor, strategi og organisation og årlig fastlæggelse af Københavns Universitets budget. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle universitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, vidensudveksling og universitetets opgaveområder med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet

Det nye medlems profil skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige bestyrelsesmedlemmers baggrund og erfaringer.

Københavns Universitets indstillingsorgan har besluttet en kompetencebeskrivelse for det kommende eksterne medlem. Kriterierne kan dækkes på forskellig vis. Således kan én kandidat i princippet enten dække et enkelt eller flere af nedenstående kriterier i de vedtagne kompetencebeskrivelser:

  • Indsigt i universitetsverdenen og ønske om at bidrage til, at Københavns Universitet fortsat er et internationalt topuniversitet
  • Ledelseserfaring, inklusive økonomisk indsigt og budgeterfaring, gerne fra komplekse organisationer og på toplederniveau
  • Erfaring med samarbejde med et politisk niveau og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold
  • Erfaring fra den private sektor med samarbejde med universitetsbaseret forskning og innovation og som aftager af ph.d.er og kandidater
  • Baggrund inden for en branche med strategisk relation til eksempelvis digitalisering, life science eller grøn omstilling (fødevarer, energi med videre)

Kandidater skal derudover opfylde de generelle kriterier for eksterne bestyrelsesmedlemmer, som formuleret i universitetets vedtægt:

8. Bestyrelsens eksterne medlemmer udpeges i kraft af deres kompetencer og ikke som repræsentanter for bestemte interesser, organisationer eller sektorer. De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, jf. § 3. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De eksterne medlemmer skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker.

KU's bestyrelse
KU’s bestyrelse i 2020. Bestyrelsesmedlem Carsten K. Gomard udtrådte af KU’s bestyrelse pr. 31. oktober 2020.

Procedure for udpegning

Udpegningen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer følger universitetslovens bestemmelser og universitetets egne procedurer ved nedsættelse af et indstillings- og et udpegningsorgan. Indstillingsorganet udarbejder en kompetencebeskrivelse for den ledige eksterne medlemspost. På den baggrund annonceres der offentligt efter kandidater. Med udgangspunkt i de indsendte indstillinger udarbejder indstillingsorganet en begrundet indstilling på minimum to kandidater, som fremsendes til udpegningsorganet.

Udpegningsorganet træffer på baggrund af de fremsendte indstillinger beslutning om udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem, der indtræder i bestyrelsen i januar 2021 og for en 4-årig periode.