Indstilling af nye eksterne medlemmer og formand

Indstilling af nye medlemmer og formand til Københavns Universitets bestyrelse

KU’s bestyrelse har fra 1. januar 2020 brug for tre nye eksterne medlemmer, herunder en ny formand.

Der er igangsat en proces, hvor to nedsatte indstillingsorganer skal indhente forslag til de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og den nye bestyrelsesformand. Indstillingsorganerne indstiller medlems- og formandskandidater til Københavns Universitets udpegningsorgan, som foretager den endelige udpegning.

Hvis man opfylder kravene i Københavns Universitets vedtægt og nedenstående kompetencebeskrivelser, har man kunne indstille sig som medlem eller formand. Eller vælge at stille sig til rådighed til begge poster.  

Alle studerende og medarbejdere på Københavns Universitet har været velkomne til at opfordre kandidater til at indstille sig selv.

De nye bestyrelsesmedlemmers og formandens profil

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Blandt bestyrelsens opgaver er ansættelse af rektor, strategi og organisation og årlig fastlæggelse af Københavns Universitets budget. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle universitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, vidensudveksling og universitetets opgaveområder med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet

De nye medlemmers profil skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige bestyrelsesmedlemmers baggrund og erfaringer.

Københavns Universitets indstillingsorgan vedr. eksterne bestyrelsesmedlemmer og Københavns Universitets indstillingsorgan vedr. bestyrelsesformand har besluttet en kompetencebeskrivelse for henholdsvis kommende eksterne medlemmer og kommende formand. Kriterierne kan dækkes på forskellig vis. Således kan én kandidat i princippet enten dække et enkelt eller flere af nedenstående kriterier i de vedtagne kompetencebeskrivelser:

Medlemmer:

  • Anerkendt forsker, gerne med international universitetserfaring.
  • Ledelseserfaring, gerne i komplekse organisationer og på toplederniveau.
  • Erfaring med samarbejde med et politisk niveau.
  • Økonomisk indsigt og budgeterfaring på toplederniveau.
  • Kendskab til Københavns Universitet og evne til at videreformidle universitetets virke for samfundet.

Formand:

  • Gerne aktiv topleder.
  • Erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation.
  • Erfaring med samarbejde med et politisk niveau og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.
  • Erfaring med at støtte, udfordre og udvikle en daglig ledelse. 

Kandidater skal derudover opfylde de generelle kriterier for eksterne bestyrelsesmedlemmer og for bestyrelsesformanden, som formuleret i universitetets vedtægt:

8. Bestyrelsens eksterne medlemmer udpeges i kraft af deres kompetencer og ikke som repræsentanter for bestemte interesser, organisationer eller sektorer. De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle universitetets opgaver, jf. § 3. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De eksterne medlemmer skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker.

Stk. 2. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.

KU’s bestyrelse i 2018. Bestyrelsesmedlemmerne Sine Sunesen og Kari Melby samt formand Mads Krogsgaard Thomsen stopper i KU’s bestyrelse, da deres anden og sidste funktionsperiode udløber den 31. december 2019.

Procedure for udpegning

Udpegningen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand følger universitetslovens bestemmelser og universitetets egne procedurer ved nedsættelse af to indstillingsorganer og et udpegningsorgan. Indstillingsorganerne udarbejder hver en kompetencebeskrivelse for henholdsvis de ledige, eksterne medlemsposter og formandsposten. På den baggrund annonceres der offentligt efter kandidater til bestyrelsesposterne. Med udgangspunkt i de indsendte indstillinger udarbejder indstillingsorganerne en begrundet indstilling på minimum to kandidater pr. post, som fremsendes til udpegningsorganet.

Udpegningsorganet træffer på baggrund af de fremsendte indstillinger beslutning om udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer samt en ny bestyrelsesformand, der indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2020 og for en 4-årig periode.