Indstilling af kandidater til bestyrelsen – Københavns Universitet

Bestyrelse > Indstilling af kandida...

Indstilling af kandidater til bestyrelsen

KU’s bestyrelse har fra 1. juli 2018 brug for to nye eksterne medlemmer.

Der er igangsat en proces, hvor et nedsat indstillingsorgan har indhentet forslag til de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer og nu skal indstille fire kandidater til KU’s udpegningsorgan, der foretager den endelige udpegning af de to kandidater. Alle studerende og medarbejdere på KU har været velkomne til at opfordre kandidater til at indstille sig selv.

De nye bestyrelsesmedlemmers profil

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Blandt bestyrelsens opgaver er ansættelse af rektor, strategi og organisation og årlig fastlæggelse af KU’s budget. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle universitetets samlede opgaver. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, videnudveksling og universitetets opgaveområder med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.

De nye medlemmers profil må derfor ses i sammenhæng med de eksisterende eksterne bestyrelsesmedlemmers baggrund og erfaringer.

Indstillingsorganet har besluttet en profil- og kompetencebeskrivelse for kommende eksterne medlemmer. Kriterierne kan dækkes på forskellig vis. Således kan én kandidat i princippet enten dække et enkelt eller flere af nedenstående kriterier i den vedtagne profil- og kompetencebeskrivelse:

  • Erfaring med budget- og regnskabsforhold på toplederniveau
  • Erfaring med digitalisering, innovation og teknologisk udvikling på toplederniveau
  • Erfaring fra øvrige væsentlige samfundssektorer som bl.a. de gymnasiale uddannelser, kultur- og medieverdenen
  • Kendskab til samfundsøkonomiske forhold og betydningen af forskning og uddannelse for samfundet
  • International orientering og viden om og erfaring med topledelse af universiteter, forskning eller uddannelse på højeste niveau internationalt.

Alle kandidater skal derudover opfylde de generelle kriterier for eksterne bestyrelsesmedlemmer, som formuleret i KU's vedtægt, dvs. indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse, ledelse samt organisation og økonomi. De eksterne medlemmer skal have en kandidatuddannelse eller tilsvarende uddannelse, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker.

KU’s bestyrelse sammen med direktionen, som sammensætningen var i 2017. 

Procedure for udpegning

Udpegningen af nye eksterne bestyrelsesmedlemmer følger universitetslovens bestemmelser ved nedsættelse af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Indstillingsorganet udarbejder en profil- og kompetencebeskrivelse for de to ledige bestyrelsesposter. På den baggrund annonceres der offentligt efter kandidater til bestyrelsesposterne. Med udgangspunkt i de indsendte indstillinger udarbejder indstillingsorganet en begrundet indstilling på fire kandidater, der fremsendes til udpegningsorganet.

Udpegningsorganet træffer på baggrund af den fremsendte indstilling beslutning om udpegning af to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen pr. 1. juli 2018 og for en fireårig periode.